Rang vrednosti izračunat na osnovu uzorka, za koji se pretpostavlja uz određenu verovatnoću da sadrži stvarnu vrednost parametra. Na primer, interval poverenja od 95% pretpostavlja da, kada se proces procene parametra ponavlja mnogo puta, tada se očekuje da 95% ishoda procesa sadrži pravu vrednost parametra. Pri tome se verovatnoća odnosi na osobine intervala, a ne na sam parametar koji se ne smatra slučajnom varijablom.