Vrednost u skupu rangiranih obzervacija koja deli podatke na dva dela jednake veličine. Kada postoji neparan broj elemenata skupa, tada je medijana srednja vrednost. Ako je broj elemenata skupa paran, tada se medijana izračunava kao aritmetička sredina dve centralne vrednosti. Obezbeđuje meru položaja uzorka koja odgovara asimetričnim distribucijama. Dobra je mera centralne tendencije kod asimetričnih distribucija, jer je relativno neosetljiva na ekstremne vrednosti.