Ako ste student, ovo pitanje vas neće mučiti, jer je fakultet već odabrao za Vas. Međutim, u poslovnoj praksi se postavlja dilema koje to karakteristike treba da zadovolji statistički softver da bi najefikasnije i najefektivnije zadovoljio potrebe organizacije. Iako se mnoge funkcionalnosti raznih softverskih paketa međusobno prepliću, ni jedan od njih ne radi sve.

Izbor softverskog paketa zavisi od više faktora, kao što su:

  • vrsta analize zbog koje se bira softver,
  • računarska platforma na kojoj će softver raditi,
  • tehnički nivo istraživača u korišćenju paketa,
  • trošak i dr.

Postoji mnogo rešenja. Prilikom analize koji softver je prikladan za nečije potrebe treba poći od nekoliko pitanja.

Ko će u vašoj organizaciji koristiti statistički softver?

Da li su u pitanju stručni statističari, relativne novajlije, ili neka kombinacija? Da li će analiza podataka biti njihov osnovni posao, ili će to biti samo jedna od aktivnosti zaposlenog? Kakav je njihov odnos prema tehnologiji?

Odgovori na ova podpitanja će sprečiti kupovinu preskupih i prevelikih paketa koji rade sve, ali se većina toga neće koristiti ili kupovinu slabih paketa, koji ne mogu da podrže poslovne zahteve.

Koliko je softver jednostavan za upotrebu?

Uvek je najteže naučiti prvi softverski paket sa kojim radite. Pošto je terminologija slična, kao i interfejs, svaki naredni program koji se uči manje ili više podseća na prvi.

Analiza podataka je veoma složen posao, a mnogi statistički paketi kao da se trude da on izgleda još složeniji. Iskusan statističar će znati kako da pripremi podatke i kako da koristi komandnu liniju. Njega će sistem menija usporavati. S druge strane, paket namenjen prvenstveno za ekspertsku upotrebu može delovati zastrašujuće za neiskusnog korisnika.

Kakvu vrstu podrške očekuju korisnici statističkog paketa?

Ako je korisnicima u vašoj organizaciji potrebna pomoć za korišćenje statističkog paketa, kako će je dobiti? Da li Vaša kompanija ima svoje statističare koji mogu pružiti pomoć manje stručnim korisnicima, ili je ta vrsta pomoći neophodna sa strane?

Ako će biti potrebna pomoć sa strane, pre kupovine je potrebno proveriti kakvu vrstu pomoći je moguće pronaći na tržištu. Pomoć se može odnositi na pomoć u instalaciji ili na pomoć pri korišćenju programa. Obično je instalacija softvera jednostavna, a podrška ove vrste je besplatna, tj. uključena u licencu softera. S druge strane, pre kupovine treba proveriti da li je dostupna i po kojoj ceni literatura neophodna za učenje softvera, odnosno on-line ili off-line kursevi za rukovanje softverom.

Gde će korisnici koristiti statistički paket?

Da li će se koristiti samo unutar firme ili je neophodno da softver bude dostupan na daljinu?

Kakve su mogućnosti uvoza i izvoza podataka iz/u druge programe?

Danas većina statističkih paketa omogućava uvoz podataka iz, odnosno izvoz podataka u više formata. Neophodno je osigurati se da paket može da prihvati podatke koje generišu programi koji se koriste u organizaciji, kao i da rezultati obrade mogu da se, po potrebi, prenesu u drugi program kako bi mogla da se nastavi njihova obrada.

Koliko je kvalitetan output i transfer outputa u program za obradu teksta?

Da li nam je potreban grafički format outputa? Koliko je kvalitetna grafika koju generiše statistički paket? Da li se rezultati mogu lako i bez gubitka kvaliteta preneti u program za obradu teksta koji se koristi u organizaciji?

Da li se program kupuje jednom, ili se licenca plaća godišnje?

Prilikom izbora programa potrebno je obratiti pažnju na način licenciranja. Uobičajeno je da se licenca plaća jednom, prilikom kupovine, ali postoje i takve licencne šeme kod kojih je potrebno obnavljati licencu svake godine ili svake dve godine.

Da li nam je potreban softver opšte namene ili specijalizovani statistički paket?

Iako na prvi pogled može izgledati primamljivo da se kupi softver opšte namene, moguće je da on ne poseduje gotove procedure koje su specifične za oblast nauke ili posla koji je organizaciji potreban. S druge strane, postoji mnoštvo specijalizovanih statističkih paketa koje nude unapred prilagođene standardne procedure obrade i izveštavanje koje je prilagođeno potrebama organizacije. Zato se prilikom donošenja odluke o izboru softvera treba rukovoditi specifičnim potrebama organizacije, a ne sveukupnom moći softvera da zadovolji što više statističkih procedura.