Kombinacija je način izbora nekoliko elemenata iz većeg skupa elemenata, pri čemu redosled elemenata nije bitan.

Kombinacije mogu biti sa ponavljanjem i bez ponavljanja.

Kombinacije sa ponavljanjem

Kombinacije sa ponavljanjem računaju se po formuli

Formula za izračunavanje kombinacija sa ponavljanjem

gde je

K - oznaka za kombinacije,
n - ukupan broj elemenata, a
r - broj elemenata koji se bira.

Kominacije bez ponavljanja

Kombinacije bez ponavljanja predstavljaju broj načina na koji je moguće izabrati r elemenata iz skupa koji sadrži n elemenata, pri čemu redosled elemenata nije bitan, a izabrani elementi ne učestvuju u novom biranju. Računaju se po formuli

Formula za izračunavanje kombinacija bez ponavljanja

gde je

K - oznaka za kombinacije,
n - ukupan broj elemenata, a
r - broj elemenata koji se bira.

Ovaj izraz se još naziva i binomni koeficijent.

Primer: Loto

U igri loto 7 od 39 izvlači se 7 brojeva od mogućih 39. Redosled izvučenih brojeva ne utiče na ostvarivanje nagrade.

Koliko ima mogućih kombinacija?

Odgovor: Postoji 39!/(7!*32!) = 15380937 mogućih kombinacija brojeva.