Nakon što su podaci prikupljeni, a pre same obrade, neophodno ih je pripremiti za obradu. Priprema podataka obuhvata sve aktivnosti nad podacima koje su neophodne da bi se podaci mogli obraditi nekom od odgovarajućih statističkih tehnika.

Koje će sve aktivnosti biti preduzete u sklopu pripreme podataka, zavisiće od tipa istraživanja.

Ako se u istraživanju koristi analiza sadržaja, onda sadražaj koji se analizira mora biti u elektronskoj formi. To može podrazumevati:

  • prekucavanje ili skeniranje tekstova i protokola posmatranja
  • prekucavanje audio i video zapisa sa sastanka fokus grupe, TV ili radio emisija
  • preuzimanje tekstova sa interneta ili sa računarski kompatibilnih medija i dr.

Ako je istraživanje anketnog tipa, pre unosa podataka treba pregledati sve upitnike i utvrditi njihovu kompletnost, upitnici se numerišu i otvorena pitanja se moraju zatvoriti.

Ukoliko se istraživač opredelio za neku transformaciju podataka ona se može uraditi u ovoj fazi ili u sklopu faze obrade podataka.

Ako se radi o velikom istraživanju javnog mnenja, u ovoj fazi se kontroliše rad anketara.

U sklopu pripreme podataka za obradu je potrebno rešiti i problem nedostajućih podataka. Upitnici sa velikim brojem neodgovorenih pitanja ili zaokruženih odgovora „ne znam“ nemaju veliku informativnu vrednost za predmet istraživanja.