Informacije koje se prikupljaju tokom istraživanja se klasifikuju u zavisnosti od nivoa merenja. Različiti nivoi merenja podataka sadrže različite količine informacije bez obzira šta je predmet merenja. Kako nivo merenja raste od najnižeg (nominalni nivo) do najvišeg (racio nivo), raste količina informacija koju sadrže podaci, kao i matematičke operacije koje se mogu izvoditi na tim podacima.

Sistem klasifikacije koju je razvio Stivens 1946. godine se često koristi u mnogim naučnim disciplinama i sadrži četiri nivoa merenja:

 • nominalni,
 • ordinalni,
 • intervalni i
 • racio.

Nominalni nivo merenja

Podaci na nominalnom nivou merenja se nazivaju nominalni ili kategorički. Kategorički podaci beleže kvalitet ili karakteristiku neke osobe, kao što su:

 • boja očiju,
 • pripadnost polu, naciji ili političkoj partiji,
 • mišljenje o nekom pitanju itd.

Svaki broj koji se dobija na ovom nivou merenja, nema pravi numerički smisao, jer se ista vrsta predmeta označava istim brojem. To znači da se umesto imena predmeta, karakteristika, grupa dodeljuje neki broj, kao na primer:

 • brojevi automobila,
 • brojevi sportista i dr.

Kategorički podaci svrstavaju individue u grupe i ovi podaci se uobičajno prezentuju kao broj i/ili procenat broja ili osoba koji spadaju u određene grupe.

Na nominalnim podacima, dozvoljene su sledeće statističke tehnike:

 • mod,
 • proporcija,
 • χ2 test,
 • Φ koeficijent korelacije i
 • koeficijent kontigencije C.

Ordinalni nivo merenja

Ordinalna skala određuje šta je veće ili manje, ali razlike između pojedinih jedinica skale nisu jednake.

Na ovaj način se prikupljaju sledeći podaci:

 • rangovi,
 • školske ocene i dr.

Od statističkih tehnika dozvoljene su:

 • mod,
 • koeficijent korelacije ρ i
 • koeficijent W.

Intervalni nivo merenja

Karakteristika intervalne skale je da određuje šta je veće ili manje, a razlike između pojedinih jedinica skale su jednake na svakom delu skale i u saglasnosti sa merenom osobinom. Ove skale nemaju apsolutnu nulu. Ukoliko je postavljena 0 na ovim skalama, ona je arbitrarna.

Primer intervalnih skala su rezultati na psihološkim testovima, iako neki teoretičari smatraju da je primerenije podatke dobijene psihološkim testiranjem tretirati kao ordinalne.

Od statističkih tehnika, pored navedenih u prethodne dve skale, može se koristiti još:

 • aritmetička sredina,
 • standardna devijacija,
 • z-vrednost i
 • koeficijent korelacije, uključujući i parcijalnu i multivarijantnu korelaciju.

Koeficijent varjabilnosti V se može koristiti na intervalnim podacima, ako se vrši poređenje unutar jedne varijable.

Racio nivo merenja

Racio skala ima sve osobine intervalne skale i još ima apsolutnu 0. To znači da su brojčani odnosi isti s odnosima u merenoj pojavi. Merenja u fizici su na racio skali, kao što su dužine, težine, otpor i dr. se nalaze na racio skali.

Osim svih gore navedenih statistika može se koristiti još i:

 • geometrijska sredina i
 • koeficijent varijabilnosti V.