Za prekidnu slučajnu promenljivu, matematička formula koja daje verovatnoću za svaku vrednost varijable.
Za kontinuelnu slučajnu promenljivu to je kriva koja je data matematičkom formulom koja, putem površina koju zaklapa kriva sa x osom, daje verovatnoću da se slučajna promenljiva nalazi u određenom intervalu.