Rečnik


A
B
C
Č
Ć
D
Đ
E
F
G
H
I
J
K
L
LJ
M
N
NJ
O
P
R
S
Š
T
U
V
Z
Ž
decil

Mera koja deli distribuciju na delove koji sadrže 10 percentilnih tačaka. Deo koji je jednak proporcije 0,1 distribucije ili deo od 10% distribucije.


Opšti termin za metode i tehnike sumiranja i prikaza podataka pomoću kojih se jasnije sagledavaju njihove glavne karakteristike.


Dvodimenzionalni dijagram na kojem se prikazuje uzorak bivarijantnih obzervacija, a preko kojeg se vizuelno prikazuje korelacija između dve varijable.


Varijabla koja može imati samo određeni skup vrednosti koje su međusobno jasno razdvojene.


Podela uzorka opservacija u određeni broj klasa, zajedno sa brojem opservacija u svakoj klasi. Služi za sumiranje glavnih karakteristika podataka kao što su lokacija, oblik i disperzija. U suštini, radi se o empirijskom ekvivalentu distribucije v...


Za prekidnu slučajnu promenljivu, matematička formula koja daje verovatnoću za svaku vrednost varijable.Za kontinuelnu slučajnu promenljivu to je kriva koja je data matematičkom formulom koja, putem površina koju zaklapa kriva sa x osom, daje v...


događaj

Ishod slučajnog eksperimenta, tj. podskup prostora uzorka kojem je dodeljena određena verovatnoća. Zove se još i slučajni događaj. Ovakav događaj nema determinističku regularnost. To znači da obzervacije iz njih ne vode nužno ka jednakim is...


Sinonim za mod.


Binarna varijabla koja se u postupku kodiranja unosi u matricu podataka, a može poprimiti vrednosti 0 ili 1.