Mere centralne tendencije su najčešće izračunavane mere u deskriptivnoj statistici. Ove mere opisuju “središnji”, “najčešći” ili “prosečni” rezultat u nekom skupu rezultata, tj. govore o vrednosti oko koje se grupišu rezultati uzorka.

Mere centralne tendencije su:

  • mod,
  • medijana,
  • aritmetička sredina,
  • harmonijska sredina i
  • geometrijska sredina.