Generički naziv za jednu od mera kojom se određuje sredina populacije. Putem mera centralne tendencije se čitava distribucija frekvencija opisuje jednom vrednošću. Dele se na:
  • izračunate mere centralne tendencije
  • mere centralne tendencije po položaju