Rečnik


A
B
C
Č
Ć
D
Đ
E
F
G
H
I
J
K
L
LJ
M
N
NJ
O
P
R
S
Š
T
U
V
Z
Ž

Dvodimenzionalna tabela u čijim redovima su entiteti, a u kolonama atributi. U društvenim naukama entiteti su uglavnom ispitanici, a atributi varijable istraživanja.


medijana

Vrednost u skupu rangiranih obzervacija koja deli podatke na dva dela jednake veličine. Kada postoji neparan broj elemenata skupa, tada je medijana srednja vrednost. Ako je broj elemenata skupa paran, tada se medijana izračunava kao aritmetička sr...


Događaji kod kojih pojava jednog događaja isključuje mogućnost pojave drugih događaja.


Generički naziv za jednu od mera kojom se određuje sredina populacije. Putem mera centralne tendencije se čitava distribucija frekvencija opisuje jednom vrednošću. Dele se na:izračunate mere centralne tendencijemere centralne t...


Pokazatelji varijabiliteta ili disperzije rezultata oko centra. Odnose se na opseg rezultata, granice opsega i ravnomernost disperzije. Nazivaju se i mere varijacije.


meta-analiza

Različite tehnike pomoću kojih se rezultati dva ili više različitih istraživanja statistički kombinuju da bi doprineli opštem odgovoru na istraživačko pitanje. Obrazloženje koje stoji iza ovog pristupa je da se obezbeđuje snažniji test ...


mod

Najčešća vrednost u skupu obzervacija.Mod je jedina mera centralne tendencije na nominalnim podacima.


Distribucija verovatnoća ili distribucija frekvencija koja ima više modova. Multimodalnost se obično smatra za indikaciju da je distribucija nastala na osnovu mešanja distribucija relativno različitih grupa opservacija.


Generalizacija binomne distribucije na situacije u kojima se pri svakom od n pokušaja može desiti r ishoda, pri čemu je r>2.