Rečnik


A
B
C
Č
Ć
D
Đ
E
F
G
H
I
J
K
L
LJ
M
N
NJ
O
P
R
S
Š
T
U
V
Z
Ž
parametar

Numerička osobina populacije.


percentil

Vrednost varijable ispod koje pada određeni procenat obzervacija. Na primer, 20-ti percentil je vrednost ispod koje se nalazi 20% opservacija.


permutacija

Način da se iz velike grupe stvari izabere manja grupa, pri čemu se vodi računa o redosledu elemenata. Broj permutacija nekog broja objekata n jednak je n!.


Pitanje u kojem ispitanik bira samo između dve mogućnosti. U ovu grupu spadaju i ona pitanja u kojima zaokruživanje odgovora podrazumeva odgovor da.


Distribucija verovatnoća takva da su vrednosti koje uzima slučajna promenljiva broj pojavljivanja nekog slučajnog događaja u intervalu vremena ili prostora. Poasonova distribucija je data formulom Distribucija je pozitivno asimetrična za svako ...


populacija

Svaki konačni ili beskonačni skup "jedinica", koje su obično ljudi, ali mogu biti i stvari, institucije, događaji i sl.


U verovatnoći, formula prema kojoj se računa verovatnoća događanja međusobno nezavisih događaja: P(A) = P(A1) · P(A2) · ... · P(An)


U verovatnoći, formula prema kojoj se računa unija međusobno isključivih događaja: P(A U B) = P(A) P(B) Ova formula se može primeniti samo na međusobno isključive događaje, dok se za događaje koji nisu međusobno isključivi prilikom ra...


Promenljiva koja može poprimati samo prebrojive i konačne vrednosti, tako da između dve uzastopne vrednosti slučajne promenljive postoji diskonitinuitet. Na primer, broj izvađenih zuba.


Najčešće se koristi kao sinonim za aritmetičku sredinu.


Skup svih mogućih ishoda nekog eksperimenta. Na primer, ako se bacaju dva novčića, tada prostor uzorka čine sve moguće kombinacije: GG, GP, PG, PP, gde je P pismo a G glava.