Mere varijacije rezultata opisuju varijabilitet ili disperziju rezultata oko centra. Disperzija rezultata se odnosi na opseg rezultata, granice opsega i ravnomernost disperzije.

Mere varijacije su:

  • rang,
  • kvantili,
  • srednje apsolutno odstupanje,
  • varijansa,
  • standardna devijacija,
  • koeficijent varijacije i
  • normalizovano odstupanje.