Mod je najčešće opaženi skor u distribuciji. To je jedina mera centralne tendencije koja se može primeniti na nominalnim podacima, a može se koristiti i na ordinalnim, intervalnim i racio podacima.

Podaci na nominalnom nivou merenja najčešće se prikazuju raspodelom frekvencija, u tabeli sa dve kolone, gde su u prvoj koloni skorovi, a u drugoj koloni frekvencije, tj. broj koji označava broj ponavljanja nekog skora u raspodeli.

Pored tabelarnog prikaza podataka, moguće je i njihovo grafičko prikazivanje. Za grafičko prikazivanje raspodele frekvencija se najčešće koristi poligon frekvencija. Najviša tačka na y osi je mod raspodele. U zavisnosti od vrste raspodele, može biti više vrhova na poligonu frekvencija. Razlog za grafičko prikazivanje podataka, pored tabelarnog prikaza, je lakše uočavanje na grafikonu karakteristika podatka koje su značajne za određivanje prikladne statističke tehnike.

Na mod, kao i na medijanu, ne utiču ekstremne vrednosti. Ukoliko bi se iz neke populacije izdvajali uzorci i za svaki izračunala aritmetička sredina, medijana i mod, tada bi mod više varirao od uzorka do uzorka nego medijana i aritmetička sredina.

Ukoliko u nizu rezultata postoji samo jedan rezultat sa najvećom frekvencijom onda se takva raspodela zove unimodalna raspodela.

Moguće je da se u raspodeli pojavljuje više rezultata sa najvećom frekvencijom i onda se takva raspodela zove multimodalna raspodela. Posebna podvrsta multimodalne raspodele je bimodalna raspodela gde dva rezultata imaju najveću frekvenciju.

Ukoliko se u nizu rezultata svi skorovi pojavljuju isti broj puta onda su svi rezultati modovi i takva raspodela se naziva uniformnom. U istraživanju ljudi i životinja uniformna raspodela se retko sreće, jer se većina osobina kod ljudi i životinja raspoređuje po normalnoj raspodeli.

Primer: Najčešća visina devojčica u 52 odeljenju

Pretpostavimo da smo merili visinu devojčica u 52 odeljenju osnovne škole "X" i da su dobijeni sledeći podaci izraženi u centimetrima: 122, 132, 135, 138, 140, 140, 140, 141, 148, 154 i 160. Kako su rezultati poređeni od najmanjeg ka najvećem, jasno se uočava da je jedini rezultat koji se pojavljuje više od jednom 140. Ovaj rezultat se pojavljuje tri puta, a svi ostali rezultati se pojavljuju jednom.

Odgovor: Mod visine devojčica u 52 odeljenju osnovne škole "X" iznosi 140cm. Kako ova raspodela ima samo jedan mod, radi se o unimodalnoj raspodeli.