Medijana je središnji skor u distribuciji rezultata. Broj skorova koji se nalaze ispod i iznad medijane je jednak, tj. medijana deli niz skorova ordinalno poređanih (od manjeg ka većem) na pola. Ispod i iznad medijane se nalazi 50% rezultata.

Izračunavanje medijane se može opisati u tri koraka. Prvo se rezultati poređaju od najmanjeg do najvećeg. Ukoliko distribucija sadrži neparan broj rezultata, medijana je rezultat tačno u sredini distribucije, a njena pozicija se računa tako što se ukupan broj rezultata podeli sa dva i na dobijeni količnik doda 0,5. Izračunati broj predstavlja ordinalnu poziciju skora koji predstavlja medijanu u distribuciji rezultata, a ne samu medijanu distribucije.

Ukoliko distribucija sadrži paran broj rezultata, medijana je prosek postojeća dva središnja rezultata. Da bi se odredio ordinalni položaj dva srednja rezultata, ukupan broj skorova se podeli sa dva. Izračunati broj i broj koji je za jedan veći predstavljaju ordinalni položaj dva srednja rezultata. Prosek skorova koji se nalaze na izračunatim ordinalnim položajima je medijana distribucije rezultata.

Primer: Medijana visine devojčica u 52 odeljenju

U primeru koji je korišćen za mod gde je vršeno merenje visine devojčica u 52 odeljenju osnovne škole "X" (u cm) dobijeni su sledeći podaci: 140, 141, 138, 140, 122, 160, 154, 132, 148, 135, 140. Prvi korak u izračunavanju medijane je da poređamo rezultate po veličini i tada bi oni izgledali ovako: 122, 132, 135, 138, 140, 140, 140, 141, 148, 154 i 160. Imamo 11 rezultata i koristimo formulu za neparan broj rezultata: 11/2+0,5=5,5+0,5=6 Medijana se nalazi na šestom mestu u raspodeli rezultata, a to je 140.

Odgovor: Medijana visine devojčica u 52 odeljenju osnovne škole "X" iznosi 140.

Medijana se može računati na ordinalnim, intervalnim i racio podacima, ali ne i na nominalnim. Uobičajno je da se za mere centralne tendencije na intervalnim ili racio varijablama navode i medijana i aritmetička sredina.

Medijana nije osetljiva na ekstremne vrednosti. Većina osobina kod ljudi je raspoređena po normalnoj raspodeli. Ekstremne vrednosti se nalaze na krajevima normalne raspodele i zahvataju mali procenat rezultata. Kako se ispod i iznad medijane nalazi po 50% rezultata, ekstremne vrednosti su u malom procentu. Pomeranje rezultata ka krajevima distribucije ne menja procenat rezultata iznad i ispod medijane. Zbog toga je medijana dobra mera centralne tendencije kod izrazito zakrivljenih distribucija.