Rečnik


A
B
C
Č
Ć
D
Đ
E
F
G
H
I
J
K
L
LJ
M
N
NJ
O
P
R
S
Š
T
U
V
Z
Ž

Polovina razlike između 3. i 1. kvartila. Navodi se uz medijanu.


Događaj koji se realizuje uvek, tj. čija je verovatnoća dešavanja 1.


Podskup prostora uzorka koji ima više od jednog elementa, tj. elementarnog događaja.


Varijabla koja poprima vrednosti u skladu sa nekom distribucijom verovatnoće. Njene vrednosti nastaju na osnovu merenja nekog slučajnog procesa.


Uzorak od n individua koje su izabrane iz populacije na takav način da je svaki uzorak iste veličine jednako verovatan.


Sinonim za medijanu.


Mera razlike između vrednosti koje su predviđene putem modela i stvarno opaženih vrednosti. Pojedinačna odstupanja se nazivaju reziduali, a srednja greška kvadrata odstupanja služi da ih sumira u jednu meru predviđalačke snage.


Najčešća mera disperzije skupa opservacija koja se računa kao kvadratni koren iz varijanse. Koristi se na podacima sa intervalnog ili racio nivoa merenja. Statistik se obeležava sa s, a parametar sa σ.


Standardna devijacija uzorka.


Standardna normalna distribucija je normalna distribucija sa aritmetičkom sredinom 0 i standardnom devijacijom 1. Često se naziva i Z distribucijom.


Izjava ili predviđanje koje sažima istraživačku hipotezu i povezuje je sa parametrima populacije.


Rezultat statističkog testa je statistički značajan ako nije verovatno da se desio samo slučajem, u skladu sa predefinisanim nivoom značajnosti. Nivo značajnosti zapravo definiciše granicu slučaja, tj. granicu između zaključka o postojanju ...


Matematički metodi koji koriste verovatnoću da bi doneli zaključak o osobinama populacije na osnovu osobina uzorka podataka koji je uzet iz populacije.


statistik

Numerička osobina uzorka.


statistika

Grana matematike koja se bavi sakupljanjem, organizacijom, analizom i interpretacijom podataka. Statistika uključuje i kreiranje plana prikupljanja podataka u vidu dizajna anketa i eksperimenata.


Podela populacije u delove koji se nazivaju stratumi, sa ciljem uzorkovanja.