Rečnik


A
B
C
Č
Ć
D
Đ
E
F
G
H
I
J
K
L
LJ
M
N
NJ
O
P
R
S
Š
T
U
V
Z
Ž

Varijabla koja sadrži podatke kategorisane u grupe ili poređane po veličini. Razdvaja ispitanike u jasno razgraničene grupe po određenoj karakteristici ili osobini.


kod

Numerisani odgovori ispitanika na određeno pitanje iz upitnika, rezultat merenja ili posmatranja.


Dokument u kome su opisani struktura i sadržaj datoteke podataka iz istraživanja. Dokument treba da sadrži opis dokumenta, istraživanja, opis datoteke podataka i opis varijabli.


kodiranje

Proces dodeljivanja broja nekoj kategoriji odgovora i njeno dosledno primenjivanje ili proces pridodavanja brojeva vrednostima ili nivoima svake varijable.


Indeks koji kvantifikuje linearnu povezanost između dve varijable. Koeficijent može imati vrednost između -1 i 1, pri čemu znak određuje pravac povezanosti, a numerička vrednost jačinu veze. Vrednosti 1 i -1 znače da između dve varijable pos...


Odnos standardne devijacije i aritmetičke sredine. Koeficijent varijacije se ispoljava u odnosu na veličinu aritmetičke sredine uzorka. Preko koeficijenta varijacije moguće je porediti varijabilitet iz dva različita uzorka.


kombinacija

Način da se iz velike grupe stvari izabere manja grupa, pri čemu redosled elemenata nije bitan. Broj kombinacija se računa putem binomnog koeficijenta.


kombinatorika

Grana matematika koja izučava konačne, tj. prebrojive diskretne strukture.


konstanta

Osobina, karakteristika ili kvalitet koja može imati samo jednu vrednost.


Varijabla koja može poprimiti vrednosti koje nisu ograničene na određeni skup brojeva, već samo tačnošću mernog instrumenta.Ovakva varijabla koja može imati bilo koju vrednost u okviru ranga koji predstavlja limit te varijable.Na primer, tež...


korelacija

Opšti pojam za međuzavisnost dve varijable.


Vrednost sa kojom se poredi rezultat testa da bi se donela odluka da li nulta hipoteza treba da se odbaci. Vezana je za izabrani nivo značajnosti.


kvantil

Mera koja deli distribuciju na jednaka percentilna rastojanja.


kvartil

Mera koja deli distribuciju na delove koji sadrže 25 percentilnih tačaka (deo koji je jednak proporciji 0,25 distribucije ili deo od 25% distribucije).