Poznato je da je aritmetička sredina inteligencije u populaciji µ=100IQ, a standardna devijacija σ=15. Ako želimo da izračunamo koji je procenat slučajeva u populaciji koji se nalaze između 93IQ i 126IQ, prvo treba da dobijene rezultate pretvorimo u z vrednosti. Ispitanik koji ima 93IQ se nalazi na -0,47 (z=93-100/15=-0,47), a ispitanik koji ima 126IQ se nalazi na 1,73 standardnih devijacija (z=126-100/15=1,73).

Procenat slučajeva u populaciji koji se nalaze između 93IQ i 126IQ

Iz tablica, očitavamo da je površina ispod z=1,73 je 0,9582, a površina ispod z=-0,47 je 0,3192. Procenat slučajeva koji se nalazi između -0,47 i 1,73 je približno 64% (0,9582-0,3192=0,639). Verovatnoća da neko postigne rezultat koji se nalazi između 93IQ i 126IQ je 0,64.

Ukoliko želimo da izračunamo koja je proporcija u populaciji koja se nalazi između 75IQ i 93IQ, prvo moramo izračunati standardne devijacione skorove. Za 93IQ smo već izračunali (z=-0,47), a 75IQ se nalazi na z=-1,67 (75-100/15=-1,67). Da bismo izračunali proporciju između 75IQ i 93IQ, od površine ispod z=-0,47 oduzimamo površinu ispod z vrednosti od -1,67.

Procenat slučajeva u populaciji koji se nalaze između 75IQ i 93IQ

Proporcija slučajeva ispod z=-0,47 je 0,3192, a proporcija slučajeva ispod z=-1,67 je 0,0475. Površina između -0,47 i -1,67 standardne devijacije je 0,2717 (0,3192-0,0475=0,2717), tj. proporcija između 93IQ i 75IQ je 27%. Verovatnoća da neko postigne rezultat koji se nalazi između 75IQ i 93IQ iznosi 0,2717.